Tarımsal Sulama

Tarımsal Sulama Birimi Kuruluşu

Tarımsal Sulama Birimi’nin DSİ ile 14/03/2017 imzaladığı devir sözleşmesi gereği kendisine tahsis edilen faaliyet sahasında Seyitgazi ovasında bulunan DSİ’ den devralınan sulama tesislerini en verimli şekilde kullanarak çiftçilere zamanında ve gerektiği kadar suyu sağlamak, işletme ve bakım hizmetlerini yürütmek, sulama kanallarında temizlik ve beton onarım işlerini yapmak görevimizdir. Bu yapılan hizmetler karşılığında sulama suyu ücretleri toplamak yetkilerimiz arasındadır.birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir.

Malî hizmetler biriminin yapısı teşkilât kanunlarında gösterilir. Malî hizmetler birimlerinin çalışma usul ve esasları; idarelerin teşkilat yapısı dikkate alınmak ve stratejik planlama, bütçe ve performans programı, muhasebe-kesin hesap ve raporlama ile iç kontrol fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafından yürütülebilmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Tarımsal Sulama Birimi Mevzuatı

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa göre belediye teşkilatı ya da 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununa göre köy tüzel kişiliği oluşmuş yerleşim yeri ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde olup belde belediye ve köy tüzel kişiliğini kaybetmesi sonucu mahalleye dönüşen ancak halen tarımsal faaliyetlerini devam ettiren yerleşim yerlerini, ifade eder.

5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.

Tarımsal Sulama Biriminin amacına uygun idari, teknik ve yardımcı teknik personel 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılır. Çalıştırılan personelin işvereni Seyitgazi Belediyesidir.

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre alacaklarının tahsili yoluna başvurur.

Tarımsal Sulama Birimi Faaliyetleri

ATarımsal Sulama Birimi 2017 yılında da üye sorumluluk sahasında zirai sulama hizmetlerini en iyi şekilde yapabilmek hizmet kalite ve kapasitesini yükseltmek için görev imkânları ölçüsünde çaba göstermiş ve Tarımsal Sulama Birimi görev ve yetki sorumluluklarına göre aşağıdaki faaliyetlerde bulunmuştur.

Tarımsal Sulama Birimi Meclisi olağan ve olağanüstü toplantıları ile ilgili gündem tanzimi, ilan ve alınan kararların usulüne uygun olarak gerekli mercilere tasdik gönderilmesi sağlanmış ve gereği yapılmak üzere ilgili dairelere verilerek kararlara gerekli işlerlik sağlanmasında önem ve titizlik gösterilmiştir.

Karar Sayısı: 1 -Adet

Seyitgazi Belediyesi Meclis Kararı: 3- Adet

Tarımsal Sulama Birimimiz tarafından işletme ve bakımı yapılan Seyitgazi Ovası Sulamasında 2017 yılı sulama sezonu 28 Nisan 2017 tarih ile ana sulama kanalına su alınmasıyla başlamış 15 Eylül 2017 tarihin de suyun kesilmesi ile son bulmuştur.

Tarımsal Sulama Birimi, çiftçilerimiz ile bu yıl yapılacak sulamaya ilişkin konuları istişare etmek üzere Nisan ayında toplanmıştır.

Evrak Kayıt İşlemleri

Evrak kayıt işleri gelen ve giden yazılar olarak ikiye ayrılmıştır. Giden yazılar; Birlik içindeki birimlerden gelen yazışmaların yanı sıra çeşitli resmi ve özel kurumlarla kişilere gönderilen yazıları göstermektedir. Gelen yazılar; dışarıdan resmi ve özel kurumlarla kişilerden gelen yazıları göstermektedir. Yıl içinde gelen yazıların yasal süreleri dikkate alınarak cevaplandırılmıştır.

Giden Yazılar Toplamı : 180- Adet

Gelen Yazılar Toplamı  : 134-  Adet

Gelen  Dilekçeler Toplamı : 42- Adet

 

Bitki Deseni

Tarımsal Sulama Birimi  2017 yılında 130.000 dekar(Kendi İmkanı Sulama dahil) arazinin sulanması planlanmıştır. Ancak sulamanın %49 ‘u gerçekleştirilebilmiştir. Seyitgazi Ovasında yetiştirilen bitki türleri; Yonca, mısır, Ayçiçek, şeker pancarı, soğan, yem bitkisi, karpuz, patates, fasulye, fidan, kuş yemi, çim, domates, kabak, hububat, bezelye, tere vb. gibi yılda tek ürün aldığımız çeşitlerdir. Tarımsal Sulama Birimi devrinin ilk yılında tesislerin işletilmesi, sulama tesissisinin çok eski olmasına rağmen suyun çiftçi prizlerine kadar iletimi ile düzgün bir şekilde dağıtılması ve kullanımına ilişkin hizmetler devam etmektedir.

 

Tarımsal Sulama Birimi 2017 bitki bazında yapılan sulamaların tablosu aşağıdaki gibidir.

2017 Yılı Tarımsal Sulaması

DSİ tarafında inşaat edilerek, Tarımsal Sulama Birimimize devredilen tesislerin beklenen faydanın sağlanması için bu tesislerin her an hizmet de hazır bulundurması ve en uygun işletme düzeyinde tutulması ile mümkündür. Tesislerin en uygun işletme düzeyde tutulabilmesi içinde bakım onarımın çalışmaların zamanında ve yeterli düzeyde yaptırılması zorunludur. Yıllık bakım giderinin büyük bölümü iş makinelerine yapıldığı, birliğin iş makinesinin olması tamiratlarının birliğin imkânınca gerçekleşmesi, iş makinelerinde sadece akaryakıt ve yedek parçalar alınmıştır.

Tarımsal Sulama Birimi  yeni idari hizmet binasına korunması ve izlenmesi için IP güvenlik kamerası takılmıştır. Hizmet Binanın etrafı tel çit ile çevrilmiştir. İş makineleri ve araçlar için garaj olarak kullanılan yerin zemini betonlanmış, üstü prefabrikenmiş ve araçların yıkanması için yıkama yeri yapılmıştır.

Tarımsal sulama birimi kanallarda beton işleri ciddi anlam da iyileştirme yapılması ihtiyacı vardır. Yıl içerisinde, tarımsal sulama birimimizin sorumluluk sahası içerisindeki S1-,S1-Y1, S1-Y2, S1-Y3, S1-Y4, S1-Y5,S1-Y6, S1-Y7, S1-Y8, S1-Y9, S1-Y10, S1-Y11, S1-Y12, S1-Y13, S1-Y14, S1-Y15, S1-Y17, S2, S2-Y3, S2-Y4, S2-Y5, S3, S3-Y1, S3-Y2, S3-Y4, S3-Y5, S3-Y6, S3-Y7, S3-Y8,S3-Y10,S3-Y11,Y16,Y16-4, Y16-6, Y16-7, Y16-10, Y16-17, Y16-23,Y16-24, Y16-28, Y16-29, Y16-30,Y16-32,Y16-33,Y16-34, Y16-37,Y16-38, Y16-39, Y16-41, Y16-44, Y16-45, Y16-46, Y16-48, Y16-49, Y16-50, Y16-51, Y16-55, Y16-56,Y16-59, Y16-60, Y16-61, Y16-62A, 16-13,16-5,16-A7,16A-33,16A-13,16A,16A23,Y18,Y18-2, Y18-4, Y18-9, Y18-10,Y18-13, Y18-16, Y18-20, Y18-22, Y18-26, Y18-29, Y18-31, Y18-35, Y18-37, Y18-40, Y18-46, Y18-48, 18A,18B, 18-50,18-51,18-55,18-56, 18-57, 18-58, 18-61, 18-62, 18-65, 18-66, 18-67, 18-68, 18-69, 18-70, 18-71, 18-72,18-73 sulama kanallarının muhtelif yerlerinde 143 m3 yenileme ve tamirat işleri birim personelleri ile gerçekleşmiştir.

İhsaliye Sarıkaya mevkiinde sıva yapıldı.

İlme sifonu sıva yapıldı.

S1-Y1-Y2 arası 350 m. Sıva yapıldı.

S1-Y2-Y3 arası sel geçidine beton atıldı.

Sücaddin yolu köprüsü kırılan ana kanallarda tamirat yapıldı.

Sücaddin sifon giriş ve çıkışı sıvası yapıldı.

Kızıltepe 250m sıva yapıldı.

S1-Y9-Y10 arası sel geçidi 300 m sıva yapıldı.

S1-Y10-Y11 arası ana kanal tamiratı yapıldı.

S1-Y11-Y12 arası sel geçidinin olduğu yerde tamirat yapıldı.

S3 ayrımının olduğu yerde 3 adet ana kanal tamiratı yapıldı.

S2 ana kanal içinde 1km boyunca temizlik yapıldı.

S3 çelik sifona kaynak yapıldı.

S3-Y6 kanal üzerinde 20 adet kanala tamirat yapıldı.

S3-Y6-6 bacasına beton atıldı.

S3-Y8 baca tamiratı yapıldı.

S3-Y11 baca geçiş sifon ve baca tamiratı yapıldı.

18-35 Büyükdere yolu üzerindeki kanal ve baca temizliği yapıldı.

16-4 Heyelan bölgesinde kanal taban ayaklarına beton atıldı, ayaklar yenilendi,kırık beton temizliği yapıldı.

16-6 kanallar alınarak taban ayakları temizlendi, seviye alınarak taban betonları atıldı, kanallar tekrar konuldu, düşük tabanlar tespit edilip onarıldı.

16-23 dönüş bacası içerisi betonlandı.

16 ana kanal ayak tabanlarına beton atılıp kanallar tekrar konuldu.

16-13 ikinci geçiş sifon bacasına beton atıldı.

16A-23 baca tamiratı yapıldı.

16A-13 baca tamiratı yapıldı.

16-5 baca tamiratı yapıldı.

İhsaliye regülatör girişi 150 m. Ana kanal açıldı.

Sancar sifon girişi 100m. Ana açıldı.

Sancar sifon girişine beton atıldı.

Sancar sifon çıkışı 12 adet ana açıldı.

İlme değirmen üstü sel geçidi 45 ana temizlenip beton atıldı.

100m ana kaldırılıp beton atıldı.

Y15 sifon açıldı.

16-59 geçiş sifonu 2 sefer açıldı.

S3-Y8 baca tamiratı yapılıp beton atıldı.

S3-Y6 baca tamiratı yapıldı.

16-13 baca tamiratı yapıldı.

30 adet yeni elektrik panosu yapıldı.

Köşk Binası yenilendi.

Bütün direklerin sigortaları yenilendi,

Ayırıcılara 350 m kablo kullanılarak bakım yapıldı.

30 adet trofaya bakım yapıldı.

Yazıdere binasına bakım yapıldı.

18B-1,16-4,16-10,16-11 dört adet pompa değiştirildi.

Gradall XL 3100 ve Lastikli Kepçe , İş  Makinaları İle Kanal Temizliği

920 m kurutma ve tahliye çalışması,

İshaliye 370 m ana temizlemesi,

16-4 kanal kenarı ağaçların sökülmesi

Y-18 ana kanal içindeki pislikler temizlendi,

S3 ana kanal içindeki pislikler temizlendi,

S3-Y11 Baca geçiş sifonları açıldı,

16-59 Baca geçiş sifonları açıldı,

S1-Y15 Baca geçiş sifonları açıldı,

S2 ana kanal 20 m. Açıldı,

 Greyder Çalışması

Regülatör girişi Y18 ayrımın cıkışı 25 km.

S3 girişi Mağbaşı Köprüsü  çıkışı 9 km.

S2 girişi Üryan yolu çıkışı 9 km.

Gradall Çalışması;

Regülatör giriş Sücattin sifon girişine kadar 10 km kanal temizliği yapıldı.

Vinç Çalışması

S1-S2-S3 Y16-Y18 Anakanal ve yedek kolları tamiratı yapıldı.

Tarımsal Sulama Birimimizce çoğu kanalda da yılda iki defa temizlenmiştir.

Sulama kanallarında köprü ve sifonlar temizliği, suyun çekilmesi Santrifüj ile yapılmıştır.

Tarımsal Sulama Birimimizin sorumluluk sahasında ki drenaj kanallarında sorun yaratan, Tarımsal Sulama Birimi personellerince sulama kanallarına yabancı ot mücadelesi yapılmıştır.

Yukarıda belirttiğimiz çalışmalarımızda 391 adet kanal, 7 eğer değiştirip; yapılan işlerde de 143m3 beton, 457 torba çimento, 95 ton kum, 15 torba kalekim,80 koli köpük ve 2,5 ton saç malzeme kullanılmıştır.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This